För starka och välmående ledare och organisationer

Kvalificerade konsult- & coachtjänster till företag & organisationer

Kvalificerade konsult -och coachtjänster till företag & organisationer

Kvalificerade konsult- & coachtjänster till företag & organisationer

Vårt uppdrag är att möjliggöra utveckling, framgång och välmående hos ledare och medarbetare.

Vi erbjuder stöd i olika form och omfattning, allt från en diskussionspartner eller mentor till en inhyrd chef eller styrelsemedlem.

VÅRT NAMN

Bolagsnamnet är en ”frengelsk” kombination för att belysa det vi tycker är viktigast

Améliorer är det franska ordet för att förbättra, förändra, fullända, utveckla och förstärka.

Med det engelska begreppet Leader Talk vill vi poängtera att ledarens kommunikation utgör en kritisk framgångsfaktor.

Kombinationen av ett franskt och två engelska ord härstammar från en bolagssammanslagning 2013. Eftersom båda namnen är så viktiga för oss så fick det nya bolagsnamnet bli en ”frengelsk” kombination för att belysa det vi tycker är viktigast i affärs- och ledarutveckling!

Ledarskapseffektivitet

EMOTIONELLT KOMPETENS

Är du en framgångsrik ledare?

Vi har alla vår egen unika uppsättning av sanningar, erfarenheter och känslor som vi bedömer och agerar utifrån. Det är de som gör oss till de personer vi är.

 • Coaching är ett fantastiskt verktyg där du kan utforska, upptäcka och dra lärdom i en trygg miljö. Här kan du öka din förståelse och förmåga att hantera både dina egna och andras känslor.

 • Framgångsrika ledare vågar utmana sina egna uppfattningar, är nyfikna och vill förstå andras sätt att tänka och känna. En ökad emotionell intelligens är vägen till samförstånd, goda relationer och framgång.

EQ, Emotionell Intelligens, är förmågan att uppfatta egna och andras känslor, att förstå dem och hur man bäst hanterar dem och våra relationer.

“The most effective leaders are all alike in one crucial way: They all have a high degree of what has come to be known as emotional intelligence.”

Daniel Goleman, i sin artikel “What Makes a Leader”, Harvard Business Review, 1998
0
tips till den som vill öka organisationens emotionella intelligens
 • En emotionellt intelligent ledare sätter inte sig själv som role model. För att förstå medarbetare, kollegor, kunder och samarbetspartners så är det viktigt att vara lyhörd och lyssna med alla sinnen.
 • Vi människor är inte varandras kopior vilket innebär att vi tänker, tycker, kommunicerar och agerar olika. Sträva efter att tänka dig in i andras situationer. Hur ser situationen ut när man står i den andra partens skor?
 • Lyssna efter avvikande uppfattningar och motstånd. Red ut vad anledningen är, på detta vis kan du förebygga konflikter och dålig stämning.

 • Att våga diskutera och acceptera meningsskiljaktigheter skapar tillit, tydlighet och bidrar till psykologisk trygghet
 • Tydlighet är A och O. Arbeta med organisationens värderingar och vad de betyder i vardagen.

 • Arbeta även med organisationens vision så att det blir tydligt vart ni är på väg.
 • Sträva efter flexibilitet och anpassningsförmåga. I emotionellt intelligenta organisationer har medarbetarna en god förmåga att agera flexibelt utifrån givna förutsättningar och roller.
 • Låt inte flexibiliteten gå till överdrift, det kan leda till otydlighet och konflikträdsla.

 • Var modig, våga fråga och skapa ärliga samtal och relationer.

 • Reflektera över organisationens utmaningar och träna på nya sätt att hantera sådant som inte fungerar tillräckligt bra.

Om oss

Professionell coaching är vårt främsta verktyg.

Annica Lögdlund

Annica Lögdlund är ICF Professional Certified Coach (PCC) och certifierad facilitator inom emotionell intelligens (Roche Martin), IDI och ValueOnline. Hon är också utbildad inom förändringsledning och konflikthantering. Hon har arbetet med professionell coaching i närmare 20 år och coachat 100-tals chefer och företagsledare inom olika verksamheter. Hon arbetar även med grupper.

Annica har en bakgrund i IT-konsultvärlden där hon haft olika ledar- och chefsroller under drygt 20 år från vilka hon bl a tar med lång erfarenhet av distansledarskap och agilitet. Hon har även en gedigen bakgrund inom affärs- och organisationsutveckling.

 • Annica Lögdlund

 • annica.logdlund@ameliorer.se

 • +46 70-348 88 12

Ulrika Worge Carlsson

Ulrika Worge Carlsson är management konsult och diplomerad ICF Associated Certified Coach (ACC). Hennes specialistområden är förändringsledning, HR och ekonomi. Hon har 25 års bakgrund som chef och ledare inom både privat och offentlig sektor.

Ulrika har 25 års ledarerfarenhet i medelstora och stora organisationer. Förändringsarbete och utvecklingsuppdrag med målsättningen att uppnå tillväxt och utveckling med god lönsamhet går som en röd tråd i samtliga uppdrag.

Några av Ulrikas nyckelområden är HR-modeller, ledar- och medarbetarmodeller, värdegrund/kultur, organisationsutveckling, kompetensförsörjningsanalyser mm.

Vill du komma i kontakt med oss?

Vår mission är att hjälpa företag, organisationer och individer att förbättra, förändra, fullända, utveckla och förstärka.

Detta gör vi dels genom stödja ledare i deras ledarskap och kommunikation dels genom operativa och konsultativa tjänster i våra kunders verksamhet. I alla våra tjänster vill vi bidra till ökat fokus och konkurrenskraft.

Vi vill också stå för tillgänglighet och har därför skapat ett koncept, Anywhere Coaching, där vi arbetar online med våra kunder.

Fyll i dina uppgifter så kontaktar jag dig inom kort. Vi hörs!